వీలుంటే నా నాలుగు లంకెలు ...

Tuesday, June 21, 2011

I love you mom...


మా అన్నయ్య వాళ్ళ అబ్బాయి తయారు చేసిన ఆల్బమ్ లోని యిది ఒక పాట. దీనికి సంగీతం, రచన మరియు స్వరం అన్ని మహేష్ యాగాటి (ప్రొఫైల్ కోసం యిక్కడ క్లిక్ చేయండి).
మీ సలహాలు సూచనలు ఏమైనా వుంటే ఈ 18 సంవత్సరముల కుర్రాడికి యివ్వగలరు.


No comments:

Post a Comment